Till första sidan

Röstgestaltning

Tal och/eller Sångträning. Ljudterapi.
Individuella sessioner eller seminarier för grupp.

Röstgestaltning inkluderar röstträning – med allt vad det innefattar av tal och andningsteknik – men gör inte halt vid en s.a.s. anatomisk/muskulär eller beteendebeskrivande kunskap utan frågar även;

Vem gestaltar rösten och varför ?

Den tekniska röstträningen är således befruktad av såväl den artistiskt distanserade uttryckskraften som den psykoterapeutiska kunskapen att kunna arbeta igenom försvarsmekanismer. Allt detta lägger en grundresonans för att kunna göra livsbefrämjande och professionellt fungerande val.

Varför är RÖSTEN så unik, så väsentlig och så kreativ?

Att arbeta med RÖSTEN är att arbeta med sig själv och det mänskliga instrumentet på flera medvetandenivåer samtidigt. Att utforska RÖSTEN är som att ge sig iväg på en spännande upptäcktsfärd; Här öppnar sig böljande ljudlandskap, källsprång, berg och dalgångar. Här finns olika ljudgrottor där varje grotta innehåller en klingande skatt som väntar på att bli upptäckt.

RÖSTEN är vårt känsligaste instrument och vårt ärligaste uttryck - därför är den också ett kraftfullt terapeutiskt redskap för självkännedom och återerövrande av gömda, glömda eller latenta inre resurser , vår unika uttryckspotential.

Så vad kan RÖSTEN berätta om oss själva och vår värld?

 • RÖSTEN länkar oss till vårt ursprung, vår personliga essens, vårt "grundackord" som finns oförstört inom oss - innan och bortom vår historia och sociala prägling.
 • RÖSTEN speglar vårt psyke och dess förankring i kroppen. Den berättar vilka delar av vår personlighet som tillåts ett kreativt flöde - och vilka som har blivit förnekade, förvrängda eller helt tystade. RÖSTEN kan vara en brännpunkt för integrering och transformation - där tanke, känsla, kropp och själ möts i resonans.
 • RÖSTEN kan vägleda oss till att bottna i våra grundkänslor och därmed frilägga vår viljekraft. Trovärdighet, integritet och vitalitet är naturliga konsekvenser då vi "är ett med vår röst". Om vi s.a.s. når in - så når vi också ut.
 • RÖSTEN speglar även kroppens minnen; hur vi en gång inkarnerade och därur tar gestalt varje ny dag. Den vittnar om vår självbild samt vår plats i världen; RÖSTEN fungerar som en bro mellan det inre och det yttre rummet.
 • Vårt andningsmönster berättar hur vi cirkulerar vår livsenergi; hur vi förhåller oss till näring, utrymme, ansvar och tidsuppfattning. Då andningen möter våra röstresurser speglas vårt fokus, vårt flöde, vår rytm, och vår uttryckskraft.
 • Vår artikulation och språkkänsla kan berätta om vokalernas expansiva klangvärldar och konsonanternas möjlighet till struktur och gränsmarkering.

Att SJUNGA…….. kan vara att ge maximalt flöde till vår vibrerande livsvilja.
Att SJUNGA kan vara som att måla med ljudande färger.
SÅNGEN kan vara likt en bevingad mullvad som gräver djupt och svingar sig högt.
SÅNGEN ger en generös form som kan härbärgera starka emotioner - det som inte alltid ryms inom det talade ordet. Den kan naturligtvis även vidga och fördjupa ordets omfång.
SÅNGEN ger vårt uttryck en närvaro och samtidigt en artistisk distans som ger oss perspektiv och svängrum.
Likt Orpheus - som kallades att vandra genom Underjorden för att återintegrera sin Själ - kan sången, om vi har tillit, nå ända in till vårt autentiska jag.
Med ord går det att ljuga - men då RöSTEN skall ljuda med förankring i kroppen - då är det svårt att "hoppa över" en grundad närvaro.
Man måste inte personligen lida för att sjunga sitt patos - men sångens kraft kan kanalisera vår smärta och våra utmanande svårigheter till lidelse; en glödande livskraft som ger kurage och hopp. I vårt patos löper alla känslor samman till vår genuina uttryckskraft.

Och hur kan detta gå till?

Medvetenhet genom röstträning kräver både ett inre och ett yttre arbete s.a.s. En villighet att bemöta det inre psykologiska landskapet genom att möta egna blockeringar som står i vägen för att ge ett fullödigt uttryck. Vi kan här använda oss av bl.a. visualiseringar, kontemplation, gestaltövningar - att bemöta känslolägen och tankestrukturer. Det s.k. yttre arbetet innebär att träna ett tekniskt kunnande ; andning och kroppsmedvetenhet, röstens klang, täthet, bärighet, flexibilitet, uthållighet, register etc.

Och vem kan göra detta?

Alla som är motiverade till självkännedom och uttrycksvilja. Såväl den helt oerfarne och kanske räddhågade som den redan skolade sångaren eller den vane talaren.

"Because the soul is invisible and makes itself known through sound, we have to trust our own ears if we are to hear the language of the soul. And the language of the soul to which our ears must be open is the language of the human voice."

(Paul Newham)

Seminarier och kurser

 • Röstens lust, list och längtan – om tal, ljud och sång som terapi, artisteri och vardaglig kraftkälla.
 • Jagets tal och Själens sång – Din personlighets essens lever i din röst.
 • Tala är silver men kommunicera är guld.
 • Röstmedvetenhet och yrkesidentitet.
 • Power Point presentation – hjälpmedel eller sömnpiller?

Röststudier

Kerstin Alex Elfving började träna sin röst för mer än tjugo år sedan och har arbetat med följande sång och röstpedagoger: Marie-Louise Siren, Monica Arinell, Krister Fagerström, Margaretha Sunnegård, Pia Stenius-Blomquist, Torsten Föllinger, Kerstin Viberg, Jack Barnard (USA), Trilby Fairfax Shaw (Holland), Orlanda Cook (Frankrike/England), Chris James (Australien) och Mirka Yemendzakis (Grekland).

 

EnTeLeKi
Erstagatan 24, 2 tr, S-116 36 Stockholm
Tel/fax: 08 - 644 37 26

E-post:
info@enteleki.com