Till första sidan

Kroppens dynamik och inspiration

"Det tar lång tid att bli ung…" (Picasso)


"När människans utveckling är välbalanserad och sund, fortgår den i alla riktningar. Den liknar en sfär som vidgas snarare än en rak linje."

(Ferrucci)

En kurs om den mänskliga kroppen och dess rytmer, former, flöden och klangfärger; Ett kreativt, sensibelt och överraskande instrument…

Arbetshypoteser

Ett vet vi dock med säkerhet om vår stund på jorden och i världen; Vi färdas med hjälp av vår kropp - och genom denna kropp "silas" det tidsflöde som är vår livsperiod.
Kroppen är vår enda gripbara verklighet - den innefattar och härbärgerar allt som vi någonsin kommit i beröring med - oavsett vår medvetna tillgång till dess minne.

Kroppen kan ses som vår mest påtagliga symbol för hur vi tillåter vår livskraft att ta gestalt i form, hur vi alstrar vårt utrymme för att möjliggöra cirkulation, relation och transformation.
Kroppen kan även tilltalas som "förtätad ande", en kraftstation för vår outtömligt kreativa potential och medskapande förmåga att svara an.

Vid turbulent obalans, oreflekterad identifikation, kris eller sjukdom kan det ligga nära till hands att vi "hamnar" i ett antagonistiskt förhållningssätt, där vi lämnar över oss till någon/något för att "fixas", snarare än att (åter-) upprätta den kreativa kontakten.
Det finns ett rikt antal kunskapsmättade och fruktbara metoder och beskrivande system kring vår utveckling och dess kroppsliga uttryck. A och O är dock huruvida vårt förhållningssätt ger oss tillgång till eller blockerar våra inneboende skaparflöden.

Syftet

Ett kreativt förhållningssätt kräver främst två fundamentala ingredienser; Upptäckarlusta samt att kunna tilltala någon/något (här;kroppen) som ett subjekt - snarare än ett objekt för ev. manipulation.
Hur bebor vi oss själva ? Var är vi hemmastadda eller hur är vi hemmablinda ?
Genom att alliera oss med vår energikropp och dess personliga symbolspråk kan vi bana väg för en inspirerande och helande kommunikation.
Vi kommer att undersöka hur kroppens uttryckskraft kan befrämja den egna processen samt vara tillämplig i arbetet med klienter och i möten med medmänniskor.

Tillvägagångssätt

Vi beger oss på en upptäcktsfärd genom kroppen - från fotsulorna till hårtopparna - med hjälp av reflekterande/expressiva tekniker;

  • visualisering och association
  • inre och yttre kroppsspråk
  • dans, rörelsemeditation och gestaltning
  • målning, färg och form av energiflöden
  • skriva, poesi och kortfattat verbaliserade reflektioner
  • röstmedvetenhet, resonans och andning

Vi kommer att närma oss kroppens berättelser, rytmer och klangfärger med samma förundran som inför en naturupplevelse, ett konstverk eller en älskad och respekterad person.

 

EnTeLeKi
Erstagatan 24, 2 tr, S-116 36 Stockholm
Tel/fax: 08 - 644 37 26

E-post:
info@enteleki.com