Till första sidan

6a: Bli Den Du Är - Ett psykosyntesterapeutiskt förhållningssätt

Hur kan jag bli den jag är ?
Är jag då redan den jag är på väg att bli ?
Det kan förefalla som en paradox, en invecklad utveckling, ett frö till filosofisk kontemplation.

Likväl, vårt sinne kan uppleva det som paradoxalt då , skenbara motsatser löper samman för att alstra en samverkande helhet.
När psyket eftersträvar syntes.
Det är svårt att konkret beskriva en psykosyntesterapeutisk session utan att benämna dess dynamik vars laddning återges i själva begreppet:
"Psyko." - Hur definieras psyket och dess medvetandenivåer ?
".syntes" - Vad menas med syntes i relation till psyket ?

Psykosyntesens utvecklingsmodell ingår i den kontext som brukar benämnas "the Fourth Force" eller Transpersonell psykologi och som sådan innefattar den bl.a. följande ,odogmatiskt hållna, arbetshypoteser;

  • Att det enhetliga psyket omfattar en mångfald av samverkande medvetandedimensioner.
  • Att den enskilda människans personliga utveckling manifesteras i samklang med en universell evolution.
  • Den universella helheten innefattar varje enskild del som i sig återspeglar den ursprungliga helheten.
  • När motsatser, till synes enskilda delar, förenas ( i psykologiskt sammanhang integreras) alstras en ny verklighet som är mer än summan av sina delar.

Med andra ord - det finns en "blivande" utvecklingsaspekt inom oss där vi psykologiskt, socialt och globalt "stöts och blöts" genom vår dagliga tillvaros utmaningar. Den personliga psykosyntesen inträffar när vi växer till den mognad som kan sägas känneteckna en välintegrerad personlighet. Samexisterande är även ett "varande" som genom- strömmar varje del av personligheten - ett transpersonellt Själv , en obegränsad medvetandepotential .
Transpersonell psykosyntes sker då "Jaget" (se vidare text) medvetet kan välja att integrera "den blivande" personligheten med det " varande " Självet.

Detta är naturligtvis en livslång medvetandeprocess.Ingenting som "fixas" med några terapisessioner, kurser etc. Dock, en konstruktiv terapiprocess kan inspirera klienten till att nå en självständig kontakt med den egna utvecklingsdynamiken.

"Genom att jag kom i kontakt med egenskapen MOD, nådde jag förbindelse med modets väsen hos samurajerna och hjältarnas mod, och det tysta modet i vardagslivet som tar sig uttryck i oräkneliga handlingar och ändå höjer sig över dem alla.

När jag ställde in mig på KÄRLEKEN fick jag på samma sätt kontakt med kärlekens kraftreserver - den kärlek som genomsyrar alla de otaliga kärleksfulla handlingar och tankar som har funnits och som någonsin kommer att finnas."

(Ur klientberättelse/Ferrucci)

Övriga fördjupningstexter

Artikel 1: Vem söker sig till psykosyntesterapi?
Artikel 2: När vårt patos tenderar till patologi
Artikel 3: Psykologins vardagliga mysterieskola
Artikel 4: Centrala begrepp - en ordlista
Artikel 5: Vem var Roberto Assagioli?
Artikel 6a: Bli Den Du Är - ett psykosyntesterapeutiskt förhållningssätt
Artikel 6b: Att mötas i session - det bifokala seendet
Artikel 6c: Självets syfte genom personlighetens motivation
Artikel 6d: Då smärtans motivation övergår i viljans intention

 

EnTeLeKi
Erstagatan 24, 2 tr, S-116 36 Stockholm
Tel/fax: 08 - 644 37 26

E-post:
info@enteleki.com