Till första sidan

4: Centrala begrepp - en ordlista

 • Transpersonell
 • Det lägre omedvetna/det undermedvetna
 • Det mellersta omedvetna
 • Det övermedvetna/det högre omedvetna
 • Medvetandefältet/dagsmedvetandet
 • Det personliga självet
 • Kärnpersonlighet/ego
 • Jaget
 • Det transpersonella Självet
 • överjaget
 • Det kollektiva omedvetna
 • Delpersonligheter
 • Prepersonell
 • Identifikation och disidentifikation
 • Viljan
 • Enteleki
 • Syntes

Transpersonell

Transpersonell betyder bokstavligen att transcendera (=gå bortom, gå igenom) personan/personligheten. Den transpersonella psykologin inkluderar perspektivet att människans potential är större/djupare/högre än hennes personlighet och dess genetiska/sociala prägling.

Det lägre omedvetna / det undermedvetna

Det lägre omedvetna / det undermedvetna representerar huvudsakligen vårt personliga psykiska förflutna, vår evolutionära historia - i form av bortträngda komplex och glömda minnen. "Lägre" är inte en värdering utan ses i betydelse av tidigare utvecklingsstadier.

Det mellersta omedvetna

Sinnestillstånd, färdigheter, minnen etc. som vi har nära tillgång till d.v.s. vår nuvarande/vardagliga utvecklingsnivå.

Det övermedvetna / det högre omedvetna

Vår framtida, evolutionära potential. "Högre" inspiration, intuition och dess uttryck. S.k. kvantsprång inom vårt varande och vetande. Etisk handling, altruistisk kärlek och vilja. Tillstånd av kontemplation, extas, upplysning. På en vardaglig nivå; "vittringen" av vårt nästa steg.

Medvetandefältet

Fältet/fokuset för vår direkta uppmärksamhet/varseblivning.

Det personliga självet

Det personliga självet, lever på individualitetens nivå där det kan lära sig att reglera och styra de olika delarna inom personligheten.

Kärnpersonlighet / Egot

Den del av personligheten som innefattar våra tidiga överlevnadsstrategier. Det kluster av delpersonligheter som vi mer eller mindre automatiskt identifierar oss med. (Inom psykoanalysen är Jaget detsamma som Egot.)

Jaget

Jaget, är en utpost och en återspegling av det transpersonella Självet. Jaget är Självmedvetenhetens och den fria viljans centrum. Den som bevittnar och erfar medvetandets innehåll. Den som kan välja.

Det transpersonella Självet

Psykosyntesen menar att vi föds med ett Själv som söker att ständigt manifestera sin potential via Jaget och genom personligheten. Det transpersonella Självet utgör en syntes mellan individualiteten och universaliteten.

Överjaget

En överordnad instans inom psyket som enligt Freud får en fast form först efter den oidipala fasen. överjaget är teoretiskt förknippat med moralen och baserar sig på de förbud och förmaningar som barnet vid 5-6-årsåldern internaliserar från föräldrarna. (Det begränsande överjaget skall inte förväxlas med det obegränsade Självet).

Det kollektiva omedvetna

Det individuella psyket existerar i ständig osmos med det kollektivt omedvetna - som med Carl Jungs ord är förutsättningen för varje individuellt psyke, precis som havet bär fram den individuella vågen.

Delpersonligheter

Vår personlighet är uppbyggd av konfigurationer, rollbeteenden som fungerar som medvetna identifikationer, men finns även som omedvetna drivkrafter. De mest primära tillhör våra tidigaste överlevnadsstrategier. De uppträder med en polariserande effekt inom psykets dynamik.

Prepersonell

De tidiga utvecklingsstadium som föregår innan individen präglas och formar en personlighet. (Ej att förväxla med transpersonell).

Identifikation och disidentifikation

Jagets förmåga att disidentifiera (=ett objektivt bevittnande) är en förutsättning för att ur psykologisk frihet kunna välja vad/hur/när/ vi önskar identifiera oss med någon aspekt av oss själva.

Viljan

Den genuina viljans funktion är att befrämja vår livsenergi och styra (ej tvinga/manipulera eller forcera) våra livsval och vårt inre/yttre agerande i enlighet med vårt Självförverkligande. Detta omfattar såväl det personliga livet som det globala och det transpersonella fältet. Psykosyntesen tar i beaktande flera olika aspekter inom viljekraftens medvetandedimensioner.

Enteleki

Psykosyntesen håller hypotesen att varje människas livsprocess genomsyras av sitt eget unika syfte. Med andra ord; all potentiell möjlighet finns redan närvarande inom oss , och pockar på att "återupptäckas". I öst kallas detta "dharma". I väst kallade Aristoteles detta begrepp "enteleki".

Syntes

Syntes som fenomen kan iakttas i många organiska sammanhang. Syntes uppnås då en högre, omfattande princip håller och integrerar delar till en helhet som är större/djupare än summan av de ursprungliga delarna. Psykosyntesen beskriver en utvecklingsdynamik där Självet fortlöpande söker och alstrar "högre", mer avancerade synteser mellan personlighetens medvetandeskikt. Jaget erfar detta genom ett alltmer expanderat medvetandefält.

"När det rena medvetandet ökar i klarhet och djup, sker en grundläggande förskjutning varigenom vi direkt närmar oss den skapande vitaliteten i själva vårt väsens källa."

"De som upplevt det övermedvetna och det transpersonella Självet vet att detta är intensivt verkligt.
- Det är inte ett intellektuellt begrepp.
- Det är inte en biprodukt av överjaget.
- Det är inte följden av suggestion.
-
Det är inte ett parapsykologiskt fenomen.
-
Det är inte ett tillstånd av minskad medvetenhet."

(Ferruci)

Övriga fördjupningstexter

Artikel 1: Vem söker sig till psykosyntesterapi?
Artikel 2: När vårt patos tenderar till patologi
Artikel 3: Psykologins vardagliga mysterieskola
Artikel 4: Centrala begrepp - en ordlista
Artikel 5: Vem var Roberto Assagioli?
Artikel 6a: Bli Den Du Är - ett psykosyntesterapeutiskt förhållningssätt
Artikel 6b: Att mötas i session - det bifokala seendet
Artikel 6c: Självets syfte genom personlighetens motivation
Artikel 6d: Då smärtans motivation övergår i viljans intention

 

EnTeLeKi
Erstagatan 24, 2 tr, S-116 36 Stockholm
Tel/fax: 08 - 644 37 26

E-post:
info@enteleki.com