Till första sidan

5: Vem var Roberto Assagioli?

Dr. Roberto Grego Assagioli (1888-1974) var den som i början av seklet formulerade psykosyntesens teori. Dr Assagioli var Italiens förste psykiater och psykoanalytiker men även en avancerat skolad esoteriker, såväl inom de västerländska som de österländska mysterietraditionerna.
Det anmärkningsvärda med Assagiolis livstid är att den spänner över alla de avgörande psykologiska revolutionerna i modern tid, samt hans förmåga att kunna sammanlänka den röda tråd som löper genom dem till psykologins syntes.

Assagioli ville "med psykologins redskap föra människor fram till Mysteriets port." Hans syfte var inte att i första hand förklara Vägen utan ge människor ett förhållningssätt för att kunna uppleva den och därmed leva sig till den egna insikten. Hans doktorsavhandling 1910 var en kritisk studie av Freuds teorier som fokuserade på aggressionsdriften och det patologisk. Assagioli ansåg att den viktigaste driften hos människan är hennes sökande efter det egna Självet och dess potentiella utvecklingsmöjligheter. En människa är aldrig bara sina neuros, smärta eller sin begränsning - hon är ett Själv med en mer eller mindre skadad personlighet, framhöll Assagioli.

Det ingår således i psykosyntesterapeutens arbetsuppgift att kunna använda sig av psykologiska, esoteriska samt konstnärliga tekniker som kan användas i förhållande till den individuella utvecklingsväg som reflekteras i varje klients vardagliga tillvaro.

Sedan 1989 finns den professionella utbildningen tillgänglig även i Sverige via Psykosyntes Akademin i Stockholm samt Svenska Psykosyntes Institutet i Göteborg. PsykosyntesAkademin är medlem av den europeiska organisationen EAP, The European Association for Psychotherapy. Det finns psykosyntesinstitut i flera länder i Europa och även i andra världsdelar som Australien, Kanada, Latinamerika, Sydafrika och USA. PsykosyntesAkademin är en en icke vinstdrivande stiftelse och är helt fristående från annan utbildning i psykosyntes i Sverige.

"En av de omedvetnas huvudfunktioner samtidigt ett av de viktigaste stadierna i utbildningsprocessen är vidareutvecklingen av erfarenheter som man har gjort, det livsviktiga skeendet då man tillgodogör sig vad man uppfattat och lärt. Detta utvecklingsarbete kan betraktas som ett verkligt "psykiskt havandeskap" som har nära likheter med ett fysiskt havandeskap.
Båda tilldrar sig i det inre och har form av ett mysterium, det ena i moderlivet, det andra i det omedvetnas innersta vrår. Båda är spontana och självständiga funktioner, men så känsliga och ömtåliga att de lätt kan störas av yttre inflytande. Båda kulminerar slutligen i den kris och det mirakel som utgörs av "födelsen", av ett nytt liv som träder fram."

(Assagioli)

Övriga fördjupningstexter

Artikel 1: Vem söker sig till psykosyntesterapi?
Artikel 2: När vårt patos tenderar till patologi
Artikel 3: Psykologins vardagliga mysterieskola
Artikel 4: Centrala begrepp - en ordlista
Artikel 5: Vem var Roberto Assagioli?
Artikel 6a: Bli Den Du Är - ett psykosyntesterapeutiskt förhållningssätt
Artikel 6b: Att mötas i session - det bifokala seendet
Artikel 6c: Självets syfte genom personlighetens motivation
Artikel 6d: Då smärtans motivation övergår i viljans intention

 

EnTeLeKi
Erstagatan 24, 2 tr, S-116 36 Stockholm
Tel/fax: 08 - 644 37 26

E-post:
info@enteleki.com